آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, April 19, 2007
Mansour Ghandriz
منصور قندریز
10 اسفند 1314 - 7 اسفند 1344
قندریز نقاش محبوب من است. نقاش با استعدادی که پایه گذار سبک معروف به "سقاخانه" بود. اما او بسیار زود در سن
سی سالگی در اثر تصادف اتومبیل درگذشت. شک ندارم که اگر می ماند کارها می کرد. روحش شاد.

جایزه ها و نمایشگاه ها :
1340 - انفرادی در تالار عباسی
1341 - بینال سوم تهران ، نمایش
گاه سیار هنر معاصر ایران در
آمریکا
1342 - نمایشگاه هنر معاصر ایران
گروهی در ساختمان شرکت های عامل
نفت تهران ، بینال سائوپولو
1343 - بینال چهارم تهران ، نمایش
گاه گروهی در تالار ایران ، گروهی
در گالری بورگز
1344 - تالار ایران ، بینال پاریس
گروهی در تالار ایران

نمایشگاه ها پس از مرگ :
1345 - گالری بورگز ، تالار قندریز ، بینال پنجم تهران
1353 - گالری زروان