آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, April 29, 2007
تا امروز سه نفر برام کامنت گذاشتن که گویا نمی تونن این جا رو ببینن و فی لتر شده ام. نمی دونم واقعا ماجرا چیه. تمام سعی من این بود که از خطوط قرمز نگذرم اما مثل این که موفق نبوده ام. به هر ترتیب اگر که هر کدومتون نمی تونید این جا رو ببینید لطفا واسم کامنت بذارید که از چه خطی استفاده می کنید و ایینترنتتون رو از کجا گرفتید چون من عجالتا می تونم این جا رو باز کنم.
ممنون.

پ ن. عمو ف یلتری ، کون لق ات !!!