آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, April 12, 2007
اول . در پی بازداشت شمار زيادی از مدافعان حقوق زنان در ايران در چند ماه اخير، روز چهارشنبه (22 فروردين، 11 آوريل) شعبه سيزده دادگاه انقلاب، آزاده فرقانی، يکی از متهمان پرونده تجمع 22 خرداد 85 در ميدان هفت تير تهران را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به دو سال حبس تعليقی محکوم کرد.

دوم . ... زن زندانی که هم اکنون او نیز مشغول ثبت خاطراتش در دفتر کوچکی است مرا به گوشه ای می کشاند و می گوید آیا من می توانم به شما برای جمع آوری امضا کمک کنم و می خواهد هرطور شده برگه ای را به او برسانیم تا زنانی که خود در بن بست اوین گرفتار مانده اند برای دیگران روزنه ای بازکنند، با تک تک امضاهایشان....و باز به یاد آخرین سوال برگه بازجویی می افتم: نوشته بود خواست های شما در کمپین از جمله منع چند همسری ، برابری و دیه وشهادت مخالف مبانی فقهی اسلامی و پایه های نظام جمعوری اسلامی است، آیا بااین وجود خواستار تغییر قوانین هستید. آن روز نوشتم آری گرچه می دانم مخالفتی با مبانی اسلام ندارد و امروز با قاطعیت بیشتری می گویم و می نویسم : به حرمت تمام زنان و مادران سرزمینم خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز هستم.