آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, March 7, 2007
امشب شب سومه که در اوین می خوابند ، که روی تخت ها و بالش های خودشان نمی خوابند. امشب شب سومه. پس فردا هشتم مارس است و نمی دونم چرا اون جا رو انتخاب کرده ان برای تجمع که می تونن به راحتی خیابون رو ببندند و همه رو بگیرن. خیلی ها که ممکنه گرفتار بشن جزو هیچ گروه و دسته ای نیستن و هیچ کس اسمشون رو نمی دونه.
چی می شه؟ چند شب دیگه می خوان نگهشون دارن؟ دارم از عصبانیت و غصه دیوونه می شم...