آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, March 4, 2007
فعلا همه ی خبرها تمام شد. فعلا بی خبری است... خوشم نمی آد از این اوضاع. هیچ خوشم نمی آد.
خیلی ها نوشته اند. فقط همین کار از دستمون برمی آد