آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, March 9, 2007
روزهای تهدید، تهدید و تهدید....
محبوبه حسین زاده از روزهای اوین نوشته. با قلمی زیبا و رک گویی تحسین برانگیز با جزییات.

پ ن . آقای درخشان این رو هم بخونید. می بینید همه رو یه جا نمی برن این آقایون. بهتره اون چشم بندت رو برداری آخه شبیه اسب های درشکه شدی که چشمشون رو می بندن که رم نکنن...