آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, March 22, 2007
از پشت این سیم ها ...

از پشت سیم ها صدات می اومد. تلفن با این که تصویر نداره اما صدا داره ، این صداها می مونن تا هزاران سال در ذهنت و روحت. می گن صدای ما تا ابد در جو ، در هوا می مونه. ما با این همه شور کنار هم نیستیم اما هستیم. مامان و داداش کوچیکه کمی اون ورتر انتظار تیک تاک آخر سال رو داشتن و ما پشت سیم ها سکوت کردیم و سال نو شد. با این که سال ما خیلی وقت پیش نو شده بود. می دونی که ...
نمی دونم وقتی رابطه از پشت سیم ها دربیاد چی می شه. نمی دونم اگه قرار نباشه نابود هم بشیم چون پیش هم نیستیم چی می شه. یا وقتی که دیگه پشت سیم ها سال مون تحویل نشه. مهم هم نیست. اما می دونم که این همه شور خاموش نمی شه. این همه آرامش با هم بودن ، به این راحتی ها دود نمی شه بره هوا.
از پشت این سیم ها حتی صدای قلب تو رو هم می شنوم ...