آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, March 11, 2007
ده روز مانده به عید...
صدور قرار بازداشت موقت براي شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده
تاریخ: 03/11/2007

ميدان : صبح امروز «حسين نيلچيان»، همسر شادي صدر به دادگاه انقلاب مراجعه كرده است و به او گفته شده كه براي شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده قرار بازداشت موقت صادر شده است.

نيلچيان مي گويد: «من صبح به دادگاه رفتم و با نماينده دادگستري در بند 209 زندان اوين گفت و گو كردم. وي (نماينده دادگستري در بند 209 اوين) پس از گفت و گويي با معاون امنيتي دادستان تهران اعلام كرد كه براي شادي صدر حكم بازداشت موقت صادر شده است. پرونده شان هم رفته دادگاه تا بررسي شود. فعلا نيز خبري از آزادي آنها ظرف يك يا دو روز نيست.»

به نيلچيان درباره اين كه آيا مي توان اين قرار را تبديل كرد يا خير، جوابي داده نشده است.

طبق ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رييس حوزه قضايي محل (دادستان) يا معاون وي مي رسد و قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان ظرف مدت 10 روز است.

رسيدگي دادگاه تجديد نظر خارج از نوبت خواهد بود و ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند، به ترتيب ياد شده اقدام خواهد كرد.

تاريخ صدور قرار بازداشت همان تاريخ زنداني شدن متهم است.