آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, March 6, 2007
در این وانفسا چه بگویم از دلم که می تپد از دلتنگی ات.
کاش در آزادی بودیم ، من و تو و همه. آزادی عشق را بزرگ می کند. آزادی عشق را پرواز می دهد...
...می بوسمت ، یگانه یارم