آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, March 1, 2007
نمی فهمم. آیا من درست فکر می کنم یا این که باید با دید دیگری بهش نگاه کنم؟ بعضی وفت ها که می شه مسایل رو از چند زاویه دید ، تصمیم گیری درباره ی واکنش بعدی غیر ممکن می شه چون به تعداد اون نگاه ها واکنش وجود داره. دو راه هست. یا خودت رو قانع کنی به یکی از زاویه ی دیدها و انجام واکنشی که مربوط به اونه و یا هیچ کاری نکردن. آروم نشستن. نمی فهمم چرا مسایل رو این همه پیچیده می کنم...