آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, February 22, 2007
من که کاری باهاشون ندارم. هیچ وقت نداشتم. حتما باید می داشتم...
یادم رفته بود. چند سالی می شد که یادم رفته بود. مهم نبوده هیچ وقت برام ، الان هم نیست. فقط دلم گرفت...

چه می کنی با تار ت استاد خسته که هر وقت می شنومش نابود می شوم. این روزها را این را می گوشم با تمام وجود...