آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, February 18, 2007
خر
انگار اپیدمی جستجوی کلمه ی "خر" افتاده به جون جماعتی. روزی چهار پنج بار با "خر" می آن می رسن این جا. فقط علاقه مندم بفهمم این ها چی از جون این خره می خوان.