آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, February 27, 2007
وقتی این عکس ها رو می بینی چی می تونی بنویسی یا بگی. اما عکاس این عکس ها خیلی بی رحمه. اون توضیحات عکس ها نشون می ده که یه نفر می تونه عکاس خوبی باشه ولی لحظه ای به این فکر نکنه اگه یه ذره متفاوت تر زندگی کرده بود و در موقعیت دیگری قرار گرفته بود ، او هم می تونست یکی از همین عکس ها باشه.