آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, February 15, 2007
تنهایی
آروم نیستم انگار. دلتنگ یه چیزیم. دلم صدای قاسم عالم اف می خواد اما سی دی اش هنوز دست احسانه.

"
پرنده ی وحشی بال بگشا
قدم هایت روی سنگ سنگینی می کند

تکه ابر آن بالاست
پرنده...
"

می شه یه روزی اون ته ها یه چیزی احساس کنم؟ می شه ته دریام رو ببینم؟
*
سردمه...