آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, February 11, 2007
بازگشت!
من برگشتم. خسته با موهای پر از شن! موهام عین سیم ظرفشویی شده! اومدم خونه و تازه فهمیدم این همه ساعت در اتوبوس بودن چه بلایی سرم آورده.
بعد که نشستم جلوی مونیتور حس عجیبی بهم دست داد. اصلا حوصله ام نمی ره. بعد چهار روز بودن در طبیعت زندگی این شکلی خیلی حوصله سربره.
فعلا راجع به سفر نمی نویسم. تا وقتی عکس ها رو اسکن کنه آقای "ه" و اون حلقه فیلم پاره شده ام از دوربین بیرون بیاد. عجالتا برم حموم که این موهای کثیف تمیز بشه.