آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, February 7, 2007
به سوی شهداد

می رم کویر. می رم شهداد. نزدیک کرمانه.
تا یکشنبه... با کلی عکس برمی گردم...
دعا کنید از مارگزیدگی نمیرم که اصلا و ابدا دوست ندارم!