آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, January 5, 2007
دستهای تورا
آن جا که می فهمی هر حرکت کوچک را
و صدایی که می آید از چشمانت
...
من می فهمم
من می فهمم
من آن لحظه های موسیقی را که در خوابمان جاری می شود
و خواستن هامان را
...
همه را به حال خود وا می گذارم
ما تازه آغاز کرده ایم

و من سرم را می گذارم روی سینه ی تمام نشدنی ات
صدای زندگی هست ، به وضوح

جمعه پانزدهم دی ماه 11:39 شب