آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, January 5, 2007
این وقت ها گمان می کنم که از تو بهتر نمی شد... هیچ کس نمی فهمد ، انتظاری هم ندارم. من می دانم و تو می دانی... مساله همین دانستن هاست...