آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, January 22, 2007
عشق رازی است
دیدید گاه روابط خوبتون چه بی دلیل از دست می رن؟ دیدید گاه بی هیچ دقتی چند ماهی که گذشت می بینید رابطه اتون حال به هم زن شده؟ همون رابطه ای که براش می مردید.
این جا عشق بی قانون حرامه. این جا اگر لبی رو بخوای بی این که نامش در شناسنامه ات نوشته شده باشه ، حرامه. این جا حرام ها بیشتر از مباح هاست. بشمرید می فهمید.
خیلی باید آگاه بود. باید حرف زد و مدام حواس جمع بود تا رابطه های خوب ولی ناقص رو از دست نداد. باید خیلی کشیده باشی و دیگه بخواهی به تمامی که از دست ندی. باید دردها رو هی گفت و این نگه می داره همه ی چیزهای خوبتون رو.
باید آگاه بود از این آفت.

در این جا عشق فیلتر است*

*به قول سرزمین رویایی