آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, January 8, 2007
خدا اشراف زاده نیست
خدا سر صبح بلند می شود
و می گوید "بازم یه روز دیگه؟!"
خدا هر روز ، درست سر ساعت
سر کار می رود.
خدا اشراف زاده نیست ، چرا که خدا
هر روز لباس کار می پوشد و سر تا پایش
وقت سر و سامان دادن به این دنیایی که ما می شناسیم پر از خاک و خل می شود
و تازه چندین و چند دنیای دیگر را هم می گرداند
که هیچ کس از آن ها خبری ندارد جز خود خدا.

کارل سندبرگ - ترجمه ی م . آزاد / احمد کریمی حکاک