آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, January 15, 2007
دلتنگم ، دلتنگ تو و شاید تو ی تنها که خالص باشد و فقط تو باشد ، بی هیچ ی. دلتنگ لحظه های فقط خودمانم. نمی دانم چه وقت ، آرامم اما دلم دارد می ریزد از دلتنگی که شاید نه دیدنت که باید بنوشمت ، شاید...
دلم پر از ماهی است و کلمات نمی آیند که سبک کنند.
دلتنگم...