آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, January 2, 2007
عجیبه. تغییر به خاطر این که از جا می جنبونتت ، می تونه ترسناک باشه... الان نمی ترسم ، دلم هم شور نمی زنه ، بیشتر سعی دارم جواب سوالت رو پیدا کنم... این جواب می دونم که پیش از این که برای تو باشه ، مال خودمه. این هم مرحله ایه که باید ازش گذر کنم ، کنیم... همیشه از این مرحله ها پیش رو هست که گذشتن از اون ها قوی ترت می کنند و باز تو می ری به مرحله ی بعد... فکر کنم این زندگی واقعی ایه ، قانون زندگی واقعی ایه...