آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, January 11, 2007


طراحی های مهدی حسینی اشلقی
گالری گلستان
از جمعه 22 دی ماه به مدت یک هفته
آدرس:دروس خیابان شهید کماسایی ، پلاک42
ساعت 4 تا 8 عصر