آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, December 22, 2006
امروز فیلم
eternal sunshine of the spotless mind
رو دیدم. مدت ها بود فیلم به این خوبی ندیده بودم. سوندترک اش رو هم بسیار دوست داشتم. کیت وینسلت رو هم که به خاطر تایتانیک بازیگر چیپی می دونستم اما نظرم درباره اش عوض شد. حتما ببینید اگر ندیدید این فیلم رو.
موزیک اش رو هم بشنوید.


everybody's gotta learn sometimes.............listen here