آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, December 11, 2006
پینوشه مرد و من همه اش به یاد آن همه کشته ی کودتای شیلی می افتم که اون طور بی رحمانه از دست رفتند. به یاد ویکتور خارا هم.
متاسفم که بلد نیستم موسیقی بذارم. اما این جا و این جا می تونید از او بشنویدVictor Jara 1932 - 1973