آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, December 12, 2006
از تلنگری می ترسم. از تغییر می ترسم. تازه این ها رو کشف کردم. امروز. ترسناک بود که ذهنم تا کجاها رفت و سعی کردم برش گردونم به جای درست. همه اش می ترسم که بیاد و اون آدم دیروزی نباشه. دلیلی هم ندارم برای این ترس. فقط می دونم که اعتماد به نفسم خرد است هنوز. آن قدر که با تلنگری به هم می ریزم...