آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, December 15, 2006
حواستون باشه
الان رفتم رای دادم. حواستون باشه که سه تا مهر می زنند در شناسنامه و سه تا برگه می دهند. حتما بگید اگر نمی خواهید در یکی یا دو تا از قسمت ها رای بدهید. خصوصا پیرهای خونه رو که می خواهند بروند رای دهند را باخودتون ببرید و اگر نشد بهشون بگید. می خواهند آمار رای گیری بالا برود.
باز دم ناظر شورای نگهبان گرم که گفت یک مهر بزنند و یک برگه گرفتم. مردک ایستاده بود اونجا و اصرار که باید سه تا مهر رو بزنند در شناسنامه ات و سه تا برگه رو هم باید بگیری. می خواهی می تونی سفید بندازی!!!! بنده هم که خر!!!
بهر ترتیب حواستون رو جمع کنید. در این مورد هم کلاه می ذارند سر مردم.