آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, December 15, 2006
آرامش با تو بودن را با هیچ چیز در این جهان عوض نمی کنم. موسیقی ها که می نوازند و ما در آغوش همیم ، انگار دنیا می ایستد و نگاه می کند به ما که چه آرام نفس می کشیم روی سینه ی هم. گاه چشم می گشایم و در دل آرزو می کنم کاش همیشه همین طور بماند ، آغوش تو ، آغوش من ...