آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, December 13, 2006
تهدید یک وبلاگر کاری ندارد. تهدید هیچ کس کاری ندارد. آن کسی که ناسزا می گوید و برای رسیدن به هدفش که همان خفه کردن هر نوع سخن مخالفی است ، می تواند این کار را بارها و بارها به اشکال مختلف انجام دهد. یکی تهدید می کند و دیگری کتک می زند و یکی هم می کشد. شاید آدم هایی که به ناسزا جواب نمی دهند در ذهن این ها ترسو جلوه کنند. نمی دانم اما در قاموس من و بسیاری ، تو می توانی حرفت را بگویی حتی اگر خوشمان نیاید. ولی نه سانسورت می کنیم نه توهینت. شاید عصبانی بشویم ، اما سعی می کنیم منطقی باشیم و با آرامش جوابت را بدهیم ، چرا که تو هم یک انسانی و به تعداد هر یک از انسان های جهان ، حرف هست و نحوه ی گفتن. همان طور که خدای ما می گوید به تعداد تمام انسان ها راه برای رسیدن به حقیقت ( همان خدا ) هست. و آن ها از این به بعد هم ناسزا خواهند گفت و نخواهند فهمید که ما با هیچ کس دشمن نیستیم. ما با اندیشه هایی که سعی دارند "انسان" را نفی کنند مخالفیم.