آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, December 22, 2006
هی نشستم وبلاگ ها رو زیرورو می کنم وحرص می خورم که چرا منو یکی دعوت نکرده به این یلدا بازی؟ می دونم حسادت هم حدی داره ها ولی خب همه دل دارن ، ندارن؟