آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, December 20, 2006
شوهرم اجازه نمی ده که کار کنم
شبیه جمله ی پایین است ، هم از نظر ساختاری و هم معنایی!
مامانم اجازه نمی ده من با بچه ها توی کوچه بازی کنم

توضیح
در پست آینده...