آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, December 19, 2006
من خوابم می آد
مثل سگ خوابم می آد. کلاس زبان از شنبه شروع شده و دیگه نمی رم سر کار. اما مساله اینه که مثل سگ خوابم می آد از شنبه! شب ها نمی تونم بیشتر از 6-7 ساعت بخوابم و خیلی خسته شده ام. می دونم تنبلم اما خب عادت ندارم به زود بیدار شدن. بابا این انصاف نیست که آدم شب زنده داری مثل من مجبور باشه 7 صبح پا بشه. لعنت به این نرمال ها و زندگی نرمالشون.
این تست های کمپین داو رو هم بزنید. جالبه.