آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, December 17, 2006
یکی به من بگه چرا مثل دوره های قبل رای های شمرده شده رو اعلام نمی کنند. این یعنی چی؟ خب فقط یک حدس می شه زد...
ایتلاف خوش خدمت!!! برنده شدن کشکی تون مبارک!!!