آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, December 14, 2006
انگشتانت می رقصند در دستم ، دانه های برف می رقصند در آسمان شب ناک خیابان ولی عصر و درختانی که سر فرود آورده اند به این همه رقص ، به این همه عشق...