آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, December 13, 2006
چرا بعضی ها به اسم دوستی فضولی می کنند در روابط خصوصی ات؟ اصلا به تو چه که من دارم چطوری زندگی می کنم. من دوست دارم این طوری زندگی کنم. به همین احمقانگی. به همین غیرروشنفکرگی! من هر جور دلم بخواد زندگی می کنم. بذار دوست بمونیم. خب؟