آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, March 5, 2007
خبر تازه
از دادگاه انقلاب با خانواده بعضی از بچه ها تماس گرفته اند که فردا ساعت ۸ صبح آنها را با قرار کفالت آزاد می کنند و خواسته اند که والدینشان همان موقع دادگاه باشند.
خبر از
بقيه چي؟ اين ها چند نفرند؟ امشب شب دومي است که در اوين مي خوابند ، اگر بخوابند...